D           A        G        A
Iechyd da fy ffrindiau tlws, Iechyd da, Iechyd da
  D        A            G       A
Mae'n hwyr mae'n amser cwsg, Iechyd da, Iechyd da
  D        A          G        A
Beth sydd tu ol i'r drws, Iechyd da, Iechyd da
     D         A         G        A
Beth sydd tu ol i'r drws, Iechyd da, Iechyd da
       G   F#m   Em  (x4)
Oh Iechyd.


Mae merched rheina'n tlws, Iechyd da, Iechyd da 
Mae merched rheina'n tlws, Iechyd da, Iechyd da
Camgymeriadau, taflwch i'r môr, Iechyd da, Iechyd da
Camgymeriadau, taflwch i'r môr, Iechyd da, Iechyd da
Oh Iechyd.

Iechyd da fy ffrindiau tlws, Iechyd da, Iechyd da
Mae'n hwyr mae'n amser cwsg, Iechyd da, Iechyd da
Beth sydd tu ol i'r drws, Iechyd da, Iechyd da
Beth sydd tu ol i'r drws, Iechyd da, Iechyd da
Oh Iechyd.